Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stipezo

 

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder
 • Aanvrager: aanvrager van registratie (lidmaatschap) of reeds ingeschreven geregistreerde.
 • Stipezo: Stichting Stipezo.
 • De overeenkomst: de overeenkomst waarbij Stipezo en de aanvrager zich tot wederzijdse verplichtingen hebben bekend.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, als bedoeld in 1 sub c.

 

 1. Aanmelden/inschrijving is alleen mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (ook via internet). Ondertekening van dit formulier betekent dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. Zodra wij dit formulier ontvangen is uw aanmelding /inschrijving aanvaard, tenzij wij u schriftelijk het tegendeel mededelen.

 

 1. De overeenkomst tussen aanvrager en Stipezo treedt in werking op het moment dat op papier of via e-mail acceptatie (ondertekening) door Stipezo heeft plaatsgevonden, met een bedenktijd van 14 dagen.

 

 1. De financiële verplichting die de aanvrager met deze overeenkomst aangaat bestaan uit:
 • Registratiekosten (zichtbare opname in het Register Paramedische Voetzorg)
 • Kosten die samenhangen met de accreditatie voor het RPV (jaarlijkse scholingsdag met toetsing en eenmalige bedrijfsaudit)
  • De kosten die samenhangen met registratie, en accreditatie worden apart gefactureerd.
  • De kosten van registratie worden in het eerste kwartaal van het lopende kalenderjaar gefactureerd.
  • De accreditatiekosten van de verplichte jaarlijkse scholingsdag worden in het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar gefactureerd. De eenmalige audit wordt gefactureerd op aanwijzing van de auditcommissie.

 

 1. Een audit kan alleen plaatsvinden wanneer er vooraf is betaald. Er is geen mogelijkheid de factuur contant te voldoen.

 

 1. De betaling dient te worden voldaan d.m.v. overboeking op IBAN: NL95RABO0149620845, t.n.v. Stipezo.

 

 1. Indien de aanvrager/geregistreerde de financiële verplichting tot betalen van registratiegelden/scholingsdag niet op tijd voldoet zal de aanvrager/geregistreerde tweemaal een aanmaning ontvangen. Bij iedere aanmaning wordt het verschuldigde bedrag met €15,00 boete verhoogd. Bij het in gebreke blijven na een tweede aanmaning zal direct een incassobureau worden ingeschakeld. Hierna is het niet meer mogelijk direct met de stichting over een betalingsregeling te onderhandelen.

 

 1. Indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, is Stipezo gerechtigd de aanvrager/geregistreerde uit het register te verwijderen. Hiermee vervallen per direct alle aan de registratie verbonden voordelen voor de aanvrager/geregistreerde. De volgende stappen worden hierbij gezet:
 • Verwijdering uit RPV
 • Berichtgeving van verwijdering aan VEKTIS
 • Vervallen van reducties.

 

 1. Indien een aanvrager/geregistreerde zich niet wenst te houden aan de beroepscode opgesteld door Stipezo, kan dit leiden tot verwijdering uit het RPV. Het eventueel verstrekte muurschildje zal op straffe van financiële sancties moeten worden geretourneerd.

 

 1. Beëindiging overeenkomst. De overeenkomst kan worden opgezegd/beëindigd door:
  • de aanvrager/geregistreerde (lid) middels schriftelijke opzegging of via het contactformulier op de website aan de afdeling ledenadministratie, uiterlijk 30 september van het lopende kalenderjaar. Niet tijdig opzeggen betekent verlenging van registratie met een jaar. Opzegtermijn is dus 3 maanden.
  • Stipezo:
   • Bij in gebreke blijven van geregistreerde m.b.t. betalingen
   • Bij weigering van een audit. Hierdoor vindt onmiddellijke verwijdering uit het RPV plaats
   • Gedrag dat niet conform is met de beroepscode
   • Naar aanleiding van het in diskrediet brengen van bestuursleden
   • Naar aanleiding van een ingediende klacht over de geregistreerde, die gegrond is verklaard door de klachtencommissie en waarna geen verbetering heeft plaatsgevonden. De overeenkomst eindigt van rechtswege nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen en dit schriftelijk heeft medegedeeld aan de geregistreerde (lid). De geregistreerde (lid) kan eenmaal hiertegen in beroep gaan door schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuur van Stipezo.

 

 1. Stipezo stelt voor de beroepsgroep herkenbare muurschildjes ter beschikking aan aanvrager/geregistreerde.

 

 1. Stipezo verplicht zich tot belangenbehartiging van aanvrager/geregistreerde op maatschappelijk vlak binnen het vakgebied.

 

 1. Stipezo verplicht zich om voor het beroep nuttige bijscholingsmogelijkheden te creëren.

 

 1. Stipezo verplicht zich om mede zorg te dragen voor examenontwikkeling ten behoeve van het beroep Paramedisch chiropodist/ Mbo-4 medisch pedicure in samenwerking met door Stipezo gelicenseerde opleidingsinstituten.

 

 1. Stipezo verplicht zich tot het functioneel beheren, in eigen beheer of elders, van een brancheonafhankelijk beroepsregister, het RPV.

 

 

September 2017