Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stipezo

 

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder
  a. Aanvrager: aanvrager van registratie (lidmaatschap) of reeds ingeschreven geregistreerde.
  b. Stipezo: stichting Stipezo.
  c. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij Stipezo en de aanvrager zich tot wederzijdse verplichtingen hebben bekend.
   
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, als bedoeld in 1 sub c.
   
 3. Aanmelden/inschrijving is alleen mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (ook via internet). Ondertekening van dit formulier betekent dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. Zodra wij dit formulier ontvangen is uw aanmelding /inschrijving aanvaard, tenzij wij u schriftelijk het tegendeel mededelen.
   
 4. De overeenkomst tussen aanvrager en Stipezo treedt in werking op het moment nadat op papier of via e-mail acceptatie (ondertekening) door Stipezo heeft plaatsgevonden, aangevuld met twee weken bedenktijd.
   
 5. Betaalwijzen. De betaling dient te worden voldaan d.m.v. overboeking op IBAN: NL95RABO0149620845, t.n.v. Stipezo.

 6. Een audit kan alleen plaatsvinden wanneer er vooraf is betaald. Er is geen mogelijkheid de factuur contant te voldoen.

 7. Wanbetaling: Indien de aanvrager/geregistreerde de financiële verplichting tot betalen van registratiegelden niet op tijd voldoet zal de aanvrager/geregistreerde tweemaal een aanmaning ontvangen. Bij iedere aanmaning wordt het verschuldigde bedrag met € 15,00 boete verhoogd. Bij het in gebreke blijven na een tweede aanmaning zal direct een incassobureau worden ingeschakeld. Hierna is het niet meer mogelijk direct met de stichting over een betalingsregeling te onderhandelen.
   
 8. Indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, is Stipezo gerechtigd de aanvrager/geregistreerde uit het register te verwijderen. Hiermee vervallen per direct alle aan de registratie verbonden voordelen voor de aanvrager/geregistreerde;
  • Verwijdering uit RPV
  • Berichtgeving van verwijdering aan VEKTIS
  • Vervallen van reducties.
   
 9. Wangedrag: Indien een aanvrager/geregistreerde zich niet wenst te houden aan de beroepscode opgesteld door Stipezo, kan dit leiden tot verwijdering uit het RPV. Het eventueel verstrekte muurschildje zal op straffe van financiële sancties moeten worden geretourneerd.

 10. Beëindiging overeenkomst. De overeenkomst kan worden opgezegd/beëindigd door:
  A. aanvrager/geregistreerde (lid) middels schriftelijke opzegging, uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van een kalenderjaar. Niet tijdig opzeggen betekent verlenging van registratie met een jaar.
  B. Stipezo:
  • Bij in gebreke blijven van geregistreerde m.b.t. betalingen. 
  • Bij weigering van een audit. Hierdoor vindt onmiddellijke verwijdering uit het RPV plaats.
  • Gedrag dat niet conform is met de beroepscode. 
  • Naar aanleiding van het in diskrediet brengen van bestuursleden. 
  • Naar aanleiding van een ingediende klacht, die gegrond is verklaard door de klachtencommissie en waarna geen verbetering heeft plaatsgevonden.
  De overeenkomst eindigt van rechtswege nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen en dit schriftelijk heeft medegedeeld aan de geregistreerde (lid). De geregistreerde (lid) kan eenmaal hiertegen in beroep gaan door schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuur van Stipezo.
 11. Stipezo stelt voor de beroepsgroep herkenbare muurschildjes ter beschikking aan aanvrager/geregistreerde.

 12. Stipezo verplicht zich tot belangenbehartiging van aanvrager/geregistreerde op maatschappelijk vlak binnen het vakgebied.

 13. Stipezo verplicht zich om voor het beroep nuttige bijscholingsmogelijkheden te creëren.

 14. Stipezo verplicht zich om zorg te dragen voor examenontwikkeling ten behoeve van het beroep pedicure in de zorg.

 15. Stipezo verplicht zich tot het functioneel beheren, in eigen beheer of elders, van een brancheonafhankelijk beroepsregister, het Register Paramedische Voetzorg (RPV).

 16. Het bestuur van Stipezo is verplicht ingekomen stukken van geregistreerden, aangemeld via de contactpersoon hiervoor benoemd in het bestuur, in de eerst volgende vergadering te behandelen. De contactpersoon verzorgt de schriftelijke communicatie tussen de aanvrager/geregistreerde en het bestuur. Na aanvraag van de aanvrager/geregistreerde kan deze ook bij behandeling van ingezonden stukken fysiek aanwezig zijn na vooraf schriftelijk toestemming van het bestuur te hebben ontvangen.

 17. Stipezo hanteert een klacht- en tuchtregeling.

 18. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, te ‘s Hertogenbosch.